Vertikal-Ballett spielte "Don Juan" an Berchings Frauenturm

1.6.2014, 11:29 Uhr
Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
1 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
2 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
3 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
4 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
5 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
6 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
7 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
8 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
9 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
10 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
11 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
12 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
13 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
14 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
15 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
16 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
17 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
18 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
19 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
20 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
21 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
22 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
23 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
24 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
25 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
26 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
27 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
28 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
29 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Open Air: Vertikal-Ballett zu C. W. Glucks
30 / 30

© Fritz-Wolfgang Etzold